ERC
Bike winter guard additiveمکمل محافظت از سیستم سوخت رسان در فصل سرما

در فصل زمستان که از موتورسیکلت استفاده نمی‌شود یا کمتر استفاده می‌شود، مخزن سوخت یا سیستم سوخت رسان آنها و یا حتی در داخل موتور، بر اثر رطوبت هوا دچار زنگ زدگی می‌شود. همچنین استفاده نکردن فصلی از موتورسیکلت باعث ایجاد رسوبات مضر در سوزن‌های انژکتور، سوپاپ‌ها و سیستم سوخت رسان می‌شود. با استفاده از این مکمل،بخشهایی از موتور سیکلت که با بنزین برخورد دارند در مقابل زنگ زدگی و ایجاد رسوبات مضر حفاظت شده و کیفیت کارکرد موتور به روز اول باز می‌گردد و مصرف سوخت موتور سیکلت نیز بطور محسوسی کاهش می‌یابد.

مزایای این محصول در یک نگاه

  • محافظت در برابر زنگ زدگی سیستم سوخت رسان و داخل موتور موتورسیکلت
  • مانع ایجاد رسوبات مضر در دریچه گاز، سوپاپها، انژکتورها،کاربراتور و شمع موتور
  •  بازیابی توان و کیفیت کارکرد موتور به روز اول
  •  کاهش دهنده مصرف سوخت

 

این مکمل همراه با تمامی بنزینهای معمولی و سوپر قابل استفاده می‌باشد، و توصیه می‌شود در صورت استفاده نکردن طولانی مدت از موتورسیکلت حتما از این مکمل استفاده شود.