ERC
Petrol Additivمکمل بنزین

مکمل بنزین ERC کیفیت سوخت را بهبود می دهد و باعث کاهش مصرف سوخت خودرو می شود. سوخت بی کیفیت در مخزن خودرو و ترافیک زیاد شهری باعث ایجاد رسوبات مضر در سوزن های انژکتور، سوپاپ ها و کلیه سیستم سوخت رسان خودرو می باشند. مکمل بنزین ERC رسوباتی که در لوله ها، پمپ بنزین، کاربراتور و سوپاپ ها هستند را ازبین می برد.

مزایای این محصول در یک نگاه

  • ازبین برنده رسوبات مضر در کاربراتور، سوپاپ ها، سوزن های انژکتور، شمع موتور و مخزن سوخت خودرو
  • افزایش دهنده قدرت موتور
  • کاهش دهنده مصرف سوخت خودرو
  • کاهش تشکیل گازهای مضر خروجی از اگزوز
  • ازبین برنده سایش و رسوبات در سیستم سوخت
  • باعث احتراق بهینه
  • سازگاری با کاتالیز و توربو خودرو

مکمل بنزین ERC قابل استفاده با تمامی بنزین های معمولی و سوپر می باشد.